YENİ DAXİL OLAN KİTABLAR


Sıra №-si

Müəllif

Sərlövhə

Nəşr yeri

Nəşriyyat

Nəşr ili

1.

Tağıyeva Röya

Azərbaycan xalçası ensiklopediyası.Cild: 1-2

Bakı

Azərnəşr

2015

2.

Mustafayev Arif

Azərbaycanın maddi-mədəni irsi

Bakı

Adiloğlu

2010

3.

Azərbaycan xalçaları jurnalı.C.6.№20

Bakı

2016

4.

Əlamətdar və tarixi günlər.Təqvim 2017

Bakı

2016

5.

“Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfi və mədəni əsasları” respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (ADMİU)

Bakı

2016

6.

Abuzər Xələfov: biblioqrafik məlumat kitabı. Hissə 2

Bakı

2016

7.

Qasımova L., Mahmudova R.

Pedaqogika

Bakı

Çaşıoğlu

2012

8.

Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar

Bakı

2016

9.

Азербайджанцы за рубежом

Ваку

2016

10.

Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfi və mədəni əsasları mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransın materialları.09 dekabr 2016

Bakı

2016

11.

Əliyeva Sədaqət

Ünsiyyət mədəniyyəti

Bakı

Gənclik

2013

12.

Əliyeva Sədaqət

İnformasiya mədəniyyəti

Bakı

Marc-Print

2010

13.

Mehdiyev Ramiz

Yeni dünya nizamı və milli ideya

Bakı

Şərq-Qərb

2016

14.

“Multikultural yazılı abidələrin-əlyazma­la­rın tədqiqi məsələləri” respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. 12 oktyabr 2016 / AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu

Bakı

2016

15.

Multikulturalizm və tolerantlıq diyarı Azərbaycan

Bakı

2016

16.

Məmmədov Rəcəb

Azərbaycan sirki-70. Kitab-albom

Bakı

Azəri

2016

17.

Mürsəlov Natiq

İqtisadiyyat sahəsində gənc tədqiqatçıların elmi informasiya təminatı

Bakı

Elm və təhsil

2016

18.

Qasımlı Hacı

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda kitabxana işi

Bakı

Elm və təhsil

2017

19.

Babaxanova Nigar

Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya

Bakı

Zərdabi

2017

20.

Əliyev Heydər

Müstəqilliyimiz əbədidir. Cild: 37-46

Bakı

Azərnəşr

21.

Əliyev İlham

İnkişaf məqsədimizdir. Cild: 13-21

Bakı

Azərnəşr

22.

Eldarov Ömər

Heykəltaraşlıq

23.

Zərifə Əliyeva. biblioqrafiya

24.

Rasim Əfəndiyev. biblioqrafiya

25.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.Cild: 3,4

26.

Авалов Э.

Архитектура

27.

Гаджибеков Г.

Основы Азербай­джанский народной музыки

28.

Художественная штамповка керамики средневекого Баку

29.

Музыкальные миниатюры Азербайджана

30.

Архитектурные связи школ зодчество средневекого Азербайджана

31.

Музеи и театры Баку

32.

Təhsil xəbərləri. 2013.№ 1

Bakı

2013

33.

ADMİU-nun Elmi əsərləri. 2015 № 20

Bakı

2015

34.

Вакинский ветер. Антология прозы, поэзии и публицистики

Баку

2013

35.

Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər. Doktrant və gənc tədqiqiatçıların IX beynəlxalq elmi konfransının materialları /ADMİU

Bakı

2015

36.

Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri. XIV beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları / ADMİU

Bakı

2015

37.

Родник. Избранное (альманах поезии и прозы)

2016

38.

Юлдашев Э.

Техногенная эволюция: взгляд искусствоведа

Баку

2015

39.

Həsənzadə Nəriman

Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə. C. 4: nəsr

Bakı

2010

40.

Həsənzadə Nəriman

Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə.C. 5: elmi, ədəbi-tənqidi əsərlər

Bakı

2011

41.

Həsənzadə Nəriman

İllər, pilllələr, talelər...(Mir Cəlal haqqında)

Bakı

2011

42.

Bağırova Aygün

Ədəbi-dram verilişlərinin estetik problemləri

Bakı

2015

43.

Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu

Bakı

2015

44.

Quliyeva G.

Azərbaycan bədii kinosunda təsvir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri

Bakı

2014

45.

Qafarlı V.

Azərbaycan teatrının janr poetikası

Bakı

2012

46.

Qazızadə İ.

Azərbaycan işçi teatrı (1921-1932-ci illər)

Bakı

2012

47.

Türkoloji sənətşünaslıq: problemlər və perspektivlər. III beynəlxalq elmi konfransının tezisləri

Bakı

2013

48.

Səfərova Z.

Üzeyir Hacıbeyli (türk dilində)

Bakı

2016

49.

Фатуллаев Ш.

Апшерон

Баку

1991

50.

Алиев Эльчин

Архитектурный дизайн: парадигма и форма

Баку

2012

51.

Агаева Нармина

Диалог театральных культуркавказа

Баку

2016

52.

Алиев Эльчин

Дизайн как парадигма замещения архитектуры

Баку

2011

53.

Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər

Bakı

2016

54.

Bəxtiyar Vahabzadə. biblioqrafiya

Bakı

2015

55.

M.Ə.Sabir-150. biblioqrafiya

2013

56.

Səməd Vurğun. biblioqrafiya

2016

57.

Nizami Gəncəvi-870. biblioqrafiya

2012

58.

Abdulla Şaiq. biblioqrafiya

2016

59.

Xocalı soyqırımı. biblioqrafiya

2012

60.

İlyas Əfəndiyev. biblioqrafiya

2014

61.

Rəşid Behbudov. biblioqrafiya

2016

62.

Azərbaycan Milli Kitabxanası. biblioqrafiya

2013

63.

Cahangir Cahangirov. biblioqrafiya

2011

64.

Müslüm Maqomayev. biblioqrafiya

2014

65.

Tahir Salahov. biblioqrafiya

2013

66.

Elçin. biblioqrafiya

2013

67.

Milli Kitabxananın not nəşrləri. 1-2.

2016

68.

Azərbyacan milli kitabxana (foto-albom)

2013

69.

Azərbaycan kitabiyyatı. Cild: 3-4

2016

70.

Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası

2016

71.

Niyazi. biblioqrafiya

2014

72.

İsmayılova Ədibə

Oxuculara xidmətin əsas istiqamətləri. İnnovativ yeniliklərin tətbiqi təcrübəsi

2016

73.

İsmaylova Ədibə

Açıq kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

2016

74.

Azərbaycan xalçası

2012

75.

Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri. biblioqrafiya

2016

76.

Fikrət Əmirov. biblioqrafiya

2009

77.

Multikulturalizm. 2016. № 1-2

2016

78.

A.Xələfov. Biblioqrafik məlumat kitabı

2016

79.

Tahirov Kərim

Dünya Milli kitabxanası

2013

80.

Azərbaycan kitabiyyatı. Kitab 2

2016

81.

2016-cı ilin ilk yarısının mədəniyyət noviqatoru

2016

82.

Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. Cild: 1-2 (poeziya və nəsr)

83.

Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri. XIII beynəlxalq elmi-praktiki konfransın problemləri/ ADMİU

2014

84.

Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri. XIV beynəlxalq elmi-praktiki konfransın problemləri/ ADMİU

2015

85.

Azərbaycan Gənclər Fondu

2016

86.

Slavyan Universiteti-70

2016

87.

Həsənov Əli

Xocalı soyqırımı

2017

88.

Həsənov Əli

Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri

2017

89.

Bəhlulzadə Səttar

Rəngkarlıq və qrafika

Bakı

Xalq əmanəti

2012

90.

Kaçayev Samir

Heykəltaraşlıq

Bakı

Xalq əmanəti

2016

91.

Əbdürrəhmanov Nadir

Rəngkarlıq və qrafika

Bakı

Xalq əmanəti

2016

92.

Abdullayev Mikayıl

Rəngkarlıq və qrafika

Bakı

Xalq əmanəti

2013

93.

Vəcihə Səmədova.rəngkarlıq və qrafika

Bakı

Xalq əmanəti

2015

94.

Maral Rəhmanzadə. Rəngkarlıq və qrafika

Bakı

Xalq əmanəti

2011

95.

Gəncə rəssamları.rəngkarlıq, heykəltaraşlıq və qrafika

Bakı

Xalq əmanəti

2013

96.

Babayev Aqşin

Səhnə. Ekran. efir

2016

97.

Mürsəlov Natiq

İqtisadiyyat sahəsində gənc tədqiqatçıların elmi informasiya təminatı

2016

98.

Hacıyeva Günel

Azərbaycanda memarlığın kitabxana-informasiya təminatı sistemi

2015

99.

Həsənov Əli

Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri (Azərb., türk, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb və çin dillərində)

Bakı

Zərdabi

2017

100.

Həsənov Əli

Xocalı soyqırımı (Azərb., türk, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb və çin dillərində)

Bakı

Zərdabi

2017

101.

Мехтиев Рамиз

Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций.Книга 2

Баку

РОССПЭН

2017

102.

Ağaoğlu Sürəyya

Bir ömür keçdi

Bakı

Heroqlif

2017