TƏDRİS NƏŞRLƏRİ

Dadaşov, A. Kinoşünaslıq: dərslik. - Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 539 s.
Əməkdar incəsənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı filol. e. d-ru., professor A. Ə. Dadaşov Azərbaycan dilində yazılmış ilk dərslik olan "Kinoşünaslıq" kitabında kino sənətinin yaranma və inkişaf prosesinin mövcud nəzəri əsaslarla, müqayisəli təhlil metodu ilə izləməklə, təhlilə cəlb olunan filimləri mövzu, strukturu, üslub və janr problemləri istiqamətində araşdırır.
https://bit.ly/2WX1NNi
Əlizadə, A. Ansambl ifaçılığının əsasları. - Bakı: Zərdabi, 2017. - 124 s.
Təqdim olunan iş ali və orta musiqi tədris müəssisələrində “Kamera ansamblı” fənni üzrə dərslik kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. https://bit.ly/2VlJhxY
Əlizadə, M. Teatr : seyr və sehr... : milli teatr prosesi problemləri. Bakı: Elm. - 250 s.
Monoqrafiyada Azərbaycan milli teatr prosesi milli sənət təfəkkürü və teatr düşüncəsi kontekstində təhlil olunur. Müxtəlif milli teatr sənətinin özəl qaynaqlarını əski və klassik sənət növləri, el-oba oyunları, adət-ənənələrində görüb onun institutsional (təsisatlı) sənət növü səviyyəsinə-yüksəliş mərhələsini ayrıca tədqiq edir. Müəllifin diqqətinin xüsusilə teatr prosesinin “ uzaq proqnozu”- İdealı və prosesin təzahürü olan milli teatr poetikasının elmi-nəzəri problemləri və praktiki təcəssümü məsələləri cəlb edir. Araşdırmalarının elmi qənaətlərinə söykənərək müəllif çağdaş milli teatr prosesinin vəziyyətini və yeni bazar iqtisadiyyatı mərhələsinə uyğunlaşdırılma (adaptasiya) təkliflərini irəli sürür.
https://bit.ly/38FpQ6c
Rəhimli, İ. Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005. - 864 s.
Azərbaycan teatr tarixi milli teatrşünaslıq elmimizdə ilk dəfə belə monumental və fundamental şəkildə araşdırılıb. Müəllif kökü eramızdan əvvəllərə gedib çıxan xalq oyun-tamaşalarından tutmuş çağdaş teatr prosesinə qədər böyük bir dövrü əhatə edib.
Kitabda həmçinin Tiflis, İrəvan, Aşqabad və Təbriz şəhərlərində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrlarının tarixi də bölmə-bölmə araşdırılıb. Onlarla dramaturqun və teatr xadiminin yaradıcılıq portret-oçerkləri zəngin faktlarla işlənilib.
https://bit.ly/38Ggoj5
Antik ədəbiyyat antologiyası : 2 cilddə / tərt. Ə. A. Sultanlı ; bur. məsul U. Rəhimoğlu.
I cild / tərc.: M. M. Rzaquluzadə [et al.]. - Təkrar nəşr. - Bakı : Avrasiya Press, 2006. - 496 s. - (Dünya ədəbiyyatı) Kitaba qədim yunan xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və miflər, eyni zamanda antik yunan ədəbiyyatı korifeylərindən Homerin, Hesiodun, Esxilin, Sofoklun, Aristofanın, Aristotelin uzun əsrlər boyu dünya ədəbiyyatı xəzinəsini bəzəyən inciləri daxil edilmişdir.
https://bit.ly/3yLNgS5
Nəcəfzadə, A.İ., Məmmədəliyev V.M. Muğam: ali musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti. - Bakı, 2017. - 160 s.
Kitabda Azərbaycan məqamlarının not nümunələri (səs sırası) təqdim edilərkən müvafiq muğam dəstgahlarının tonallıqları (tar aləti əsas götürülərək) olduğu kimi saxlanılmışdır.
https://bit.ly/3toUkTx
Əliyeva-Kəngərli, G. Sufizm / Gülşən Əliyeva-Kəngərli ; red. İsa Həbibbəyli. - Bakı: Aspoliqraf, 2014. - 160 s.
Müəllif neçə illər ərzində apardığı tədqiqtda sufizmə bədii-fəlsəfi cərəyan kimi baxır, sufizmin təşəkkülündə və yayılmasında bədii ədəbiyyatın rolunu aşkara çıxarmağa çalışır. Burada sufizmin mənşəyi və mahiyyəti, türk sufizmi, Azərbaycan ədəbiyyatında sufizm problemləri təhlil edilir.
https://bit.ly/3DQqQTd
Quliyev, Ə. Səhnə danışığı : Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri üçün dərslik / Əzizağa Quliyev ; elmi red. N. Şəmsizadə ; rəyçilər A. Babayev [və b.]. - Bakı: Ziya, 2011. - 280 s.
Kitabda nəzəri materialla yanaşı verilmiş geniş və müxtəlif xarakterli çalışmalar sistemi tələbələrin "Səhnə danışığı" fənninə dərindən və hərtərəfli yiyələnmələrinə böyük imkan yaradır.
https://bit.ly/3yKIS5J
Talıbzadə, A. Mehdi müəmması və ya sənətdə konseptual hamletizm : monoqrafiya/ Aydın Talıbzadə, Zəfər Nemətov ; elmi red. Ə.Vəliyev ; AR Mədəniyyət və Turizm Naz-yi. - Bakı : Elm və Təhsil, 2009. - 384 s.
https://bit.ly/3DRyYmO
Talıbzadə, A. Teatral freskalar : məqalələr toplusu / Aydın Talıbzadə ; elmi red. Ə.M. Vəliyev; red. A.İ. Quliyeva; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2015. - 416 s. ; 21,5 sm. - Azərbaycan və rus dillərində. - Azərbaycan teatrı - 140.
"Teatral freskalar" elə bir topludur ki, müəllif bura aktyorlara, rejissorlara və hətta şairlərə həsr etdiyi portret yazılarını, məqalələrini, etimoloji "xarakirilərini" yığıb, mədəniyyətin fəlsəfəsi və nəzəriyyəsinə dair miniatür araşdırmalarını cəm eləyib.
https://bit.ly/2WSYWFy
Mahmudova, C. İmruz Əfəndiyeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 32 s.
ADMİU-nun rektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Ceyran Mahmudovanın bu kitabında musiqişünas İmruz Əfəndiyeva haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
https://bit.ly/3xuGUqP
Mahmudova, C. Azərbaycan bəstəkar mahnılarında poeziya ilə musiqi : monoqrafiya. - Bakı: Mars Print, 2009. - 254 s.
ADMİU-nun rektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Ceyran Mahmudovanın bu monoqrafiyasında Azərbaycan bəstəkarlarının öz mahnılarında müraciət etdikləri poetik mətnlər hecaların artan sırasına uyğun qruplaşdırılır, milli musiqimizdə mahnı janrının inkişafında dərin iz qoymuş bəstəkarlardan Səid Rüstəmov və Tofiq Quliyev, habelə onların yolunu uğurla davam etdirmiş Emin Sabitoğlu, Oqtay Kazımi, Elza İbrahimova və Cavanşir Quliyevin mahnılarında poetik mətnin təcəssümü və, ümumiyyətlə bu sənətkarların mahnı yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri araşdırılır.
https://bit.ly/3aIgVlS
Mahmudova, C. Elza İbrahimova. - Bakı: Şərq-Qərb, 2015. - 32 s.
ADMİU-nun rektoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Ceyran Mahmudovanın bu kitabında Azərbaycanın və Dağıstanın Xalq artisti, bəstəkar Elza İbrahimovanın yaradıcı fəaliyyətindən bəhs edilir.
https://bit.ly/2ScugfW
Talıbzadə, A. Min maska və bir mən... yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi : məqalələr toplusu. - Bakı : Təhsil, 2015. - 376 s.
ADMİU-nun “Teatrşünaslıq” kafedrasının müdiri, professor Aydın Talıbzadənin bu risaləsi kulturoloji, etnoqrafik, elmi-nəzəri məqalələr, fəlsəfi esselər toplusudur, islam mədəniyyətinə, dünyaya, sənətə maraqlı yanaşma yönüdür, düşüncə spektridir.
https://bit.ly/3vow6sk